PROJEKT- OCH BYGGLEDNING

Vi erbjuder dig som kund vägledning från tidig idé till färdigställande av ert projekt.
Vi hjälper er i hela processen genom att samordna olika konsulter, myndigheter och entreprenörer för att på ett enkelt och ekonomiskt sätt uppnå era mål.

KONTROLLANSVARIG ENL PBL (KA)

Vi är certifierad kontrollansvarig enligt PBL.
Kontrollansvariges uppgift är att vägleda byggherren så att myndighetskraven uppfylls.
Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-,  rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL.
Vi hjälper till att ta fram en kontrollplan som sedan byggnadsnämnden ska anta.
Vi hjälper er hela vägen från tidigt skede tills allt är godkänt och ni kan flytta in.

PROVTRYCKNING OCH TERMOGRAFERING

Dagens hus ska vara energieffektiva och då krävs det en tät konstruktion.
Genom att vi provtrycker ert hus så upptäcks eventuella luftläckage i byggnadens plastfolie. Läckage ska tätas innan väggarna byggs igen.
Om luftläckage ej åtgärdas riskerar man högre energiförbrukning och ökad risk för mögel och kondens i konstruktionen.
I samband med provtryckningen kan vi utföra en termografering. Byggnaden fotograferas av med en en värmekamera som visar eventuella brister och köldbryggor i konstruktionen.